A A A

V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny - 2011

V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ferenca Liszta we Wrocławiu w r. 2011 się nie odbędzie !

Pomimo wielomiesięcznych, różnorodnych i bardzo usilnych starań o uzyskanie środków finansowych niezbędnych dla realizacji Konkursu, zmuszony jestem odwołać z przyczyn finansowych tegoroczną edycję Konkursu.
Brakuje połowy środków na nagrody regulaminowe i ok. 40% na pozostałe koszty realizacji konkursu. Zasadnicze środki finansowe umożliwiające realizację wszystkich dotychczasowych edycji konkursu pochodziły z trzech źródeł: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Dolnośląskie i Gmina Wrocław (największe dotacje).
W tym roku (Roku 200. rocznicy urodzin F. Liszta !) w dwóch kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zakresie Kultury zorganizowanych przez Gminę Wrocław odmówiono nam w ogóle przyznania dotacji. Dalsze starania zakończyły się nadzieją na uzyskanie około tylko 40% oczekiwanych i niezbędnych funduszy.
Stało się to w sytuacji, kiedy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał nam 50 000 zł (z wnioskowanych 190 000 zł), a ubiegłoroczne prace przygotowawcze do konkursu (druk i rozesłanie prospektów i afiszy oraz inne działania informacyjne) zostały sfinansowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Związek Artystów Wykonawców STOART w Warszawie.
Obecnie pieniądze na nagrody w konkursach artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia nie mogą pochodzić z budżetów gmin i województw, a wczoraj otrzymaliśmy kolejną negatywną odpowiedź od kolejnego potencjonalnego Sponsora (jednego z banków) części nagród regulaminowych dla laureatów.
Sytuacji nie może uratować nawet bardzo piękny gest ze strony Związku Artystów Wykonawców STOART, którego Zarząd przyznał nagrodę pozaregulaminową za najlepsze wykonanie utworu z orkiestrą w wysokości 11 550 zł (15 000 zł minus podatek VAT).

Przepraszam wszystkich kandydatów na nasz konkurs.
Tym, którzy się już zgłosili zostaną zwrócone nadesłane dokumenty i opłaty za uczestnictwo.

Juliusz Adamowski, Prezes Towarzystwa im. F. Liszta i Dyrektor Konkursu.
10 maja 2011.

 

W imieniu Zarządu Towarzystwa im. F. Liszta i swoim składam serdeczne podziękowanie Zarządowi Związku Wykonawców STOART za ufundowanie bardzo cennej zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym Nagrody za najlepsze wykonanie utworu z orkiestrą podczas V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta.
Juliusz Adamowski, Prezes Towarzystwa im. F. Liszta

 

V MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IMIENIA FERENCA LISZTA
WROCŁAW, 20 IX - 2 X 2011

Organizator:
TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
współpraca:
FILHARMONIA WROCŁAWSKA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO
AKADEMIA MUZYCZNA IM. K. LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU
Dyrektor Konkursu - Juliusz Adamowski
współpraca:
Andrzej Kosendiak, Krystian Kiełb

Biuro Konkursu:
Filharmonia Wrocławska, 50-044 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego 19
fax (+48 71) 351 97 35      e-mail: tifl@poczta.fm     http://www.liszt.art.pl


W wyniku kilku lat wielokierunkowych starań udało się w 1999 r. nadać rangę i międzynarodowy zasieg ogólnopolskim konkursom pianistycznym im. F. Liszta, realizowanym we Wrocławiu przez Towarzystwo im. F. Liszta od 1991 r. Pod patronatem prof. Jana Waszkiewicza, Marszałka nowopowstałego wówczas Województwa Dolnośląskiego został zainicjowany pierwszy w historii Ziem Zachodnich międzynarodowy konkurs pianistyczny.

Konkurs w sensie programowym jest konkursem europejskiej muzyki romantycznej ze stałym uwzględnianiem twórczości F. Chopina. W celu zagwarantowania maksymalnie wysokiego poziomu artystycznego, od 2002 r. nie jest limitowana górna granica wieku uczestników. Muszą oni jednak mieć co najmniej 16 lat. Do ostatniej edycji zgłosiła się rekordowa ilość 55 pianistek i pianistów z 22 krajów. Do udziału zakwalifikowaliśmy 47 osób. Aż 28 spośród nich liczyło ponad 25 lat, w tym 9 ponad 30 lat. Tylko 2 pianistów nie ukończyło 20 lat.

Sytuacja ta jest dobrą podstawę dla przekonania, że poziom artystyczny konkursu w 2011, roku dwusetnej rocznicy urodzin Ferenca Liszta - jednego z największych pianistów wszystkich czasów, będzie godny Jego imienia.

Konkurs jest równocześnie znaczącym festiwalem pianistycznym - cyklem 16 koncertów w Sali Filharmonii Wrocławskiej (wszystkie przesłuchania realizowane są w formie publicznych koncertów).

Prospekt i afisze konkursu zostały opublikowane i rozesłane dzięki pomocy finansowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Związku Artystów Wykonawców STOART w Warszawie.

Juliusz Adamowski


Konkurs jest członkiem Alink-Argerich Foundation

Informacje ogólne, Regulamin konkursu, Jury, Nagrody (pdf)

karta zgłoszenia (pdf)